ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการวีเลิร์น (VLEARN)

 

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้บริการวีเลิร์น(“วีเลิร์น”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่บริการของวีเลิร์นได้ โดยการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. การได้มาซึ่งบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน และการเก็บรักษา สำหรับสมาชิก

สมาชิกของวีเลิร์นจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งลงทะเบียนผ่านช่องทางวีเลิร์นหรือช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนด โดยจะต้องกรอกอีเมลเพื่อกำหนดให้เป็นบัญชีผู้ใช้ (Username) กำหนดรหัสผ่าน (Password) และต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับการเข้าใช้งานซึ่งผู้ขอใช้จะได้รับสิทธิ์ในการเปิดบัญชีผู้ใช้หนึ่งอีเมลต่อหนึ่งบัญชี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ หากบริษัทตรวจพบว่าข้อมูลส่วนตัวที่กรอกไว้ไม่ถูกต้องไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทมีสิทธิปฎิเสธการลงทะเบียนของผู้ขอใช้หรือระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที

ผู้ขอใช้ที่ลงทะเบียนใช้งานระบบผ่านเรียบร้อยแล้ว จะมีสถานะเป็นสมาชิกของระบบ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”) ซึ่งความเป็นสมาชิกจะมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกการเป็นสมาชิก หรือบริษัทยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือกระทำผิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงกรณีที่บริษัทยุติการให้บริการ

การลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ (Username) และการกรอกข้อมูลทุกชนิดที่แสดงในหน้าบัญชีของคุณ ถือว่าสมาชิกได้ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทเพื่อใช้เป็นประวัติส่วนตัวของผู้ขอใช้ และอนุญาตให้บริษัทนำข้อมูลไปใช้เท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการวีเลิร์นได้ ทั้งนี้ สมาชิกยินยอมให้บริษัทเชื่อมโยงข้อมูลที่ให้ไว้กับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนวีเลิร์นเข้ากับบัญชีผู้ใช้ (Username) ที่ลงทะเบียนไว้

2. ข้อจํากัดการใช้ Username และ Password ของสมาชิก

สมาชิกจะต้องรักษาบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับเฉพาะตน และจะไม่ยินยอมให้บุคคลใดนำบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปใช้ ไม่ว่าจะโดยความประมาทเลินเล่อ หรือโดยเจตนา หรือโอนสิทธิ หรือโดยประการใด ๆ เป็นอันขาด อย่างไรก็ดี การที่สมาชิกยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของสมาชิกนั้น สมาชิกตกลงจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท ตนเองหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอันขาด

3. การใช้วีเลิร์น

3.1 การใช้บริการวีเลิร์นไม่ว่าด้วยอุปกรณ์ใด หรือเวลาใด สมาชิกรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้ทุกประการ รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจะได้กำหนดให้มีขึ้นเพิ่มเติมภายหลังตามที่บริษัทเห็นสมควร หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

3.2 สมาชิกสามารถเข้าถึงบริการของวีเลิร์นได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเวลาใด ๆ ก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

3.3 สมาชิกตกลงจะไม่กระทำการหรือร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการวีเลิร์นที่ผิดวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือผิดกฎหมาย หรือขัดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ กับผู้ใช้อื่น ๆ และ/หรือผู้ใช้บริการอื่น ๆ

3.4 สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนในการเป็นสมาชิกให้แก่บุคคลอื่นได้

3.5 หากบริษัทตรวจสอบพบว่า สมาชิกแอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก หรือกระทำการที่ผิดเงื่อนไขอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้ ถือเป็นความผิด บริษัทจะยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายกำหนดต่อไป

3.6 สมาชิกรับทราบว่า บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใด ๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการวีเลิร์นฉบับนี้ หรือระบบการให้บริการของบริษัทขัดข้องชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

3.7 การใช้บริการวีเลิร์นสมาชิกตกลงใช้นามจริงหรือนามแฝง ที่เหมาะสม สุภาพ โดยห้ามใช้คำหยาบ ดูถูก เสียดสี สร้างความแตกแยก ยั่วยุ ส่อไปในทางลามกอนาจาร ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แสดงถึงการหมิ่นต่อพระบรมเดชานุภาพแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือแอบอ้าง อ้างอิง พาดพิงถึงบุคคลหนึ่งคนใด สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองโดยตรงทั้งสิ้น และตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท หากการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

4. การรับผิดชดใช้

หากสมาชิกประมาทเลินเล่อหรือเจตนาใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของวีเลิร์นอันทำให้เกิดความเสียหายในภาพ พจน์ ชื่อเสียง หรือความเสียหายใด ๆ แก่บริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สมาชิกตกลงและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่บริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดังกล่าว

สมาชิกรับทราบและตกลงว่า บริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูล ความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการและหรือสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการวีเลิร์น

5. ข้อจํากัดความรับผิดของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

5.1 สมาชิกรับทราบและตกลงว่าวีเลิร์นเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงทุ กบริการของบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องรับผิดต่อสมาชิกในความสูญหายหรือเสียหายในทางภาพพจน์ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก อันเกิดจากการกระทำโดยประมาท เลินเล่อ หรือโดยเจตนา หรือการละเว้นการกระทำของสมาชิก หรือของบุคคลใดๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

5.2 บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการวีเลิร์นแก่สมาชิกหรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากบริษัทไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

6. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

6.1 บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2 สมาชิก และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าใช้ระบบนี้ ต้องเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและบริษัทได้ประกาศแล้วทุกกรณี

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ระบบนี้ ให้ตีความและบังคับตามกฎหมายไทย

8. การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

สมาชิกยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทหรือตัวแทนได้รับหรือเก็บรวบรวมผ่านการสมัครเข้าใช้บริการวีเลิร์นไว้ ภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย โดยสมาชิกรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ เพื่อการวิจัยตลาดและการส่งเสริมการบริการ หรือเพื่อการเสนอหรือให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา รวมตลอดถึงเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยสมาชิกยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้บริการหรือข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัทในเครือ เครือกิจการ เครือธุรกิจ รวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทและ/หรือสมาชิกเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย

หากสมาชิกมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อวีเลิร์นสามารถติดต่อได้ที่ 02-858-8335