ข้อกําหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกวีเวิร์ค (VWORK)

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการการเป็นสมาชิกวีเวิร์ค (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับผู้ใช้บริการซึ่งลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับบริษัท (“สมาชิก”) อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อเข้าใช้บริการวีเวิร์ค โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่บริการของวีเวิร์คได้ โดยการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฎดังต่อไปนี้ โดยสมาชิกควรทำความเข้าใจอย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการวีเวิร์คของบริษัท สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามบริษัทได้โดยทันที

สมาชิกต้องอ่านและทําความเข้าใจเงื่อนไขการให้บริการ โดยจะต้องลงทะเบียนยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการก่อนเข้าสู่ระบบครั้งแรก บริษัทขอสงวนสิทธิในการให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการเท่านั้น

ในกรณีที่เงื่อนไขการให้บริการไม่ได้ระบุเงื่อนไขในเรื่องหนึ่งเรื่องใดสมาชิกจะต้องใช้บริการโดยอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตและเป็นไปตามธรรมเนียมการค้าตามปกติในเรื่องนั้นๆโดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและ/หรือขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งศีลธรรมอันดีของประชาชน

1. คำนิยาม

“สมาชิก” หมายถึง ผู้ใช้งานบริการวีเวิร์ค (VWORK) ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคลคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

“ระบบ/ระบบวีเวิร์ค” หมายถึง โปรแกรมในการให้บริการที่บริษัทเป็นเจ้าของ/เป็นผู้มีสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. การเป็นสมาชิก

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกวีเวิร์คสามารถดำเนินการสมัครการเป็นสมาชิกด้วยตนเองผ่านช่องทางเว็ปไซต์ https://truevirtualworld.com/vwork/

3. การได้มาซึ่งบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน และการเก็บรักษา

ในการเข้างานระบบวีเวิร์ค สมาชิกจะต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยจะต้องระบุอีเมล์ (E-mail) เพื่อกำหนดให้เป็นบัญชีผู้ใช้ (Username), กำหนดรหัสผ่าน (Password) และต้องระบุข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตนตามที่ระบบร้องขอ ข้อมูลที่สมาชิกนําเข้ามาในระบบจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

สำหรับการเข้าใช้ระบบวีเวิร์คสมาชิกจะได้รับสิทธิในการเปิดบัญชีผู้ใช้หนึ่งอีเมล์ (E-Mail) ต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้น ทั้งนี้ หากบริษัทตรวจพบว่าข้อมูลส่วนตัวที่สมาชิกระบุนั้นไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเข้าใช้งานบริการวีเวิร์ค โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้ง บริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติการเข้าใช้งานระบบวีเวิร์คได้แต่เพียงผู้เดียว

เมื่อการลงทะเบียนได้เสร็จสิ้นลง และบริษัทได้อนุมัติให้สมาชิกเข้าใช้งานระบบวีเวิร์คเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะมีสถานะเป็นสมาชิกของระบบวีเวิร์ค

ความเป็นสมาชิกจะมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกการเป็นสมาชิก หรือบริษัทยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขการให้บริการ ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดหรือไม่ทำการแก้ไข/ปรับปรุงการใช้งานระบบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่บริษัทได้แจ้งให้สมาชิกทราบ หรือกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยุติการให้บริการ

อย่างไรก็ดี ข้อมูลส่วนตัวที่สมาชิกใช้ในการลงทะเบียนจะถูกนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการระบบวีเวิร์ค และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทเท่านั้น สมาชิกที่ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ให้ถือว่ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ สมาชิกยินยอมให้บริษัทเชื่อมโยงข้อมูลที่ให้ไว้กับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนระบบวีเวิร์คเข้ากับบัญชีผู้ใช้ (Username) ที่ลงทะเบียนไว้

4. ข้อจํากัดการใช้ Username และ Password ของสมาชิก

สมาชิกจะต้องเก็บเป็นความลับและไม่เปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยบนระบบวีเวิร์ค โดยสมาชิกจะต้องรักษาบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับเฉพาะตน และต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร รวมทั้งสมาชิกต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลหรือใช้เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของสมาชิก เพื่อเข้าสู่ระบบวีเวิร์ค หากสมาชิกทําบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านหาย หรือปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้อื่นหรือไม่ สมาชิกต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีและสมาชิกตกลงดำเนินการตามคําสั่งและ/หรือคําแนะนําของบริษัทอย่างเคร่งครัด

5. การใช้ระบบวีเวิร์ค

5.1 การใช้ระบบวีเวิร์คไม่ว่าด้วยอุปกรณ์ใด เวลาใด หรือสถานที่ใด สมาชิกรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการทุกประการ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจะได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติมภายหลังตามที่บริษัทเห็นสมควร หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

5.2 สมาชิกสามารถเข้าถึงระบบวีเวิร์คได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเวลาใดๆ ก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

5.3 สมาชิกตกลงจะไม่กระทำการหรือร่วมกระทำการกับบุคคลอื่น กระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบวีเวิร์คที่เป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ กับสมาชิกอื่น ๆ

ทั้งนี้ สมาชิกตกลงว่าจะไม่กระทําการด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งอาจสร้างความเสียหาย ภาระ หรือเป็นการแทรกแซงการทํางานของระบบหรือรบกวนความสามารถในการใช้งานระบบ

5.4 สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนในการเป็นสมาชิกให้แก่บุคคลอื่นได้

5.5 หากบริษัทตรวจสอบพบว่าสมาชิกแอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก หรือกระทำการผิดเงื่อนไขอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และที่บริษัทจะกำหนดเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย และฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทจะยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยทันที ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายต่อไป

5.6 สมาชิกรับทราบว่า บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใด ๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ หรือระบบวีเวิร์คและ/หรือระบบปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบวีเวิร์คขัดข้องชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

5.7 การใช้ระบบวีเวิร์คสมาชิกตกลงใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม สุภาพ โดยห้ามใช้คำหยาบ ดูถูก เสียดสี สร้างความแตกแยก ยั่วยุ ส่อไปในทางลามกอนาจาร ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แสดงถึงการหมิ่นต่อพระบรมเดชานุภาพแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือแอบอ้าง อ้างอิง พาดพิงถึงบุคคลหนึ่งคนใด สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองโดยตรงทั้งสิ้น และตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท หากการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทด้วย

5.8 สมาชิกต้องไม่นําเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลเนื้อหาใดที่มีลักษณะลามก อนาจาร มีความรุนแรง หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือละเมิดต่อชื่อเสียง ดูหมิ่น เหบียดหยามบุคคลอื่น หรือเนื้อหาที่เป็นการหลอกลวงอันทําให้บุคคลอื่นสําคัญผิดถึงแหล่งที่มาและเนื้อหาของข้อมูล รวมทั้ง การหลอกลวงหรือเชิญชวนให้ผู้อื่นกระทําการใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

5.9 สมาชิกจะไม่นําเข้าสู่ระบบซึ่งไวรัส เวิร์ม ลอจิกบอมบ์หรือเครื่องมืออื่นที่เป็นผลเสียหรืออาจเป็นอันตรายต่อระบบหรือสมาชิกรายอื่นๆ ได้ สมาชิกจะไม่พยายามเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ พยายามเจาะเข้าระบบหรือเซิฟเวอร์หรือฐานข้อมูลอื่นใดทั้งที่เป็นของบริษัท

6. การรับผิดชดใช้

หากสมาชิกประมาทเลินเล่อหรือเจตนาใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบวีเวิร์คอันทำให้เกิดความเสียหายในภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หรือก่อความเสียหายใด ๆ แก่บริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สมาชิกตกลงและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่บริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดังกล่าว สมาชิกรับทราบและตกลงว่า บริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูล ความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้ระบบวีเวิร์ค

7. ข้อจํากัดความรับผิดของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

7.1 สมาชิกรับทราบและตกลงว่าระบบวีเวิร์คเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงทุกบริการของบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องรับผิดต่อสมาชิกในความสูญหายหรือเสียหายในทางภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก อันเกิดจากการกระทำโดยประมาท เลินเล่อ หรือโดยเจตนา หรือการละเว้นการกระทำของสมาชิก หรือของบุคคลใดๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

7.2 บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้ระบบวีเวิร์คแก่สมาชิกหรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากบริษัทไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

7.3 บริษัทมีดุลพินิจในการปิดให้บริการระบบเป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา การบริการที่แสดงบนระบบในขณะนั้น ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจําเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งเตือนให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

8. ค่าบริการ

สมาชิกจะต้องชําระค่าบริการระบบวีเวิร์คตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกําหนด

9. การเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขการให้บริการ

9.1 บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการต่าง ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.2 สมาชิก และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าใช้ระบบ ต้องเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและบริษัทได้ประกาศแล้วทุกกรณี

10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่ เป็นลิขสิทธิ์ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และหมายความรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การทําซ้ำเผยแพร่ แจกจ่าย จัดเก็บ ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ สมาชิกไม่มีสิทธิกระทําได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

11. ภาษาและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ระบบวีเวิร์คนั้น ให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้บังคับ การแปลความหมาย การตีความ ความสมบูรณ์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดี

12. การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

สมาชิกยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลการใช้บริการระบบวีเวิร์ค หรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทหรือตัวแทนได้รับหรือเก็บรวบรวมผ่านการสมัครเข้าใช้ระบบวีเวิร์คไว้ ภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย โดยสมาชิกรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ เพื่อการวิจัยตลาดและการส่งเสริมการบริการ หรือเพื่อการเสนอหรือให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา รวมตลอดถึงเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยสมาชิกยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้บริการหรือข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัทในเครือ เครือกิจการ เครือธุรกิจ รวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทและ/หรือสมาชิกเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย

13. เหตุฉุกเฉิน/ข้อร้องเรียน

กรณีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานระบบวีเวิร์ค สามารถแจ้งได้ที่ 02-700-8011 (ภายในเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น.)