ข้อกําหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกวีรูม (VROOM)

เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าใช้งาน และ/หรือเข้าถึงบริการ (ตามคำจำกัดความด้านล่างนี้) ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการวีรูม (VROOM) นี้ (“เงื่อนไขการใช้บริการ”) อย่างครบถ้วนแล้ว และตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทุกประการ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. นอกจากที่กำหนดไว้ในส่วนอื่นของเงื่อนไขการใช้บริการนี้เมื่อมีการใช้คำและข้อความด้านล่างนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ให้มีความหมาย ดังนี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

“บริการ” หมายถึง บริการการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการโดยบริษัทบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ของบริษัทที่เป็นช่องทางสำหรับเข้าถึงและเข้าใช้บริการคือ https://vroom.truevirtualworld.comและhttps://newvroom.truevirtualworld.comโดยURLดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นควร

“แอปพลิเคชั่น” หมายถึง โมบายแอปพลิเคชั่นของบริษัทที่เป็นช่องทางสำหรับเข้าถึงและเข้าใช้บริการ

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้เข้าใช้งานและผู้เข้าถึงบริการ

“การลงทะเบียน” หมายถึง การลงทะเบียน (Registration) เพื่อเข้าใช้งานและเข้าถึงบริการผ่านช่องทางและโดยวิธีการที่บริษัทกำหนด

“รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้นไว้ใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้งานในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการลงทะเบียน สำหรับผู้ใช้บริการใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Sign-in) เพื่อเข้าใช้งานและเข้าถึงบริการ

“ชื่อผู้ใช้งาน” หมายถึง ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการกำหนดไว้ใช้ร่วมกับรหัสผ่านในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการลงทะเบียน สำหรับผู้ใช้บริการใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Sign-in) เพื่อเข้าใช้งานและเข้าถึงบริการ

2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการใช้ในการลงทะเบียนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและเป็นปัจจุบัน

3. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าในการใช้บริการจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับระบบการทำงาน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ที่อาจต้องทำการปรับปรุงหรืออัปเดตเป็นครั้งคราว ซึ่งประสิทธิภาพของการใช้งานและเข้าถึงบริการของผู้ใช้บริการขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบข้างต้น บริษัทจึงแนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ในการใช้บริการเพื่อกำหนดวันเวลาประชุม ระบบที่ให้บริการอาจเข้าถึงแอปพลิเคชั่นปฏิทินที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่และระบบที่ให้บริการอาจใช้งานข้อมูลบนแอปพลิเคชั่นปฏิทินดังกล่าว

5. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการอาจเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค ตลอดจนบริษัทจะต้องดำเนินการบำรุงรักษาระบบที่ใช้ในการให้บริการหรือปรับปรุงบริการในระหว่างการให้บริการเป็นครั้งคราว รวมทั้งจะต้องระงับการให้บริการชั่วคราวระหว่างการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

6. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่งหรือนโยบายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหรือที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการมีผลให้การให้บริการสิ้นสุดลง หรือมีผลเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบริการ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับบริการบริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบริการ และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด คำสั่งหรือนโยบายดังกล่าวได้ทันที โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

7. ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามกฏหมาย ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะใช้บริการโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือใช้บริการโดยขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ/หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลใด (รวมทั้งบริษัท) ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น

8. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะเก็บรักษารหัสผ่านของผู้ใช้บริการให้มีความปลอดภัย และจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลอื่นหากมีการใช้บริการด้วยชื่อผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการให้ถือว่าเป็นการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อทุกการกระทำที่เกิดขึ้นจากใช้บริการด้วยชื่อผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ

9. ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อความและข้อมูล(ไม่ว่าในรูปแบบใด) (“เนื้อหา”) ที่ผู้ใช้บริการส่ง ส่งต่อ แสดง อัปโหลดและ/หรือดำเนินการอื่นใดโดยการใช้หรือผ่านบริการและรับรองว่าผู้ใช้บริการมีสิทธิตามกฎหมายในการใช้ส่ง ส่งต่อ แสดง อัปโหลด และ/หรือดำเนินการอื่นใดต่อเนื้อหาดังกล่าว

10. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการประชุมผ่านทางวิดีโอและบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการส่ง ส่งต่อ แสดง อัปโหลด และ/หรือดำเนินการอื่นใดโดยการใช้หรือผ่านบริการรวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ การเข้าถึง หรือการปฏิเสธการเข้าถึงเนื้อหา

11. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่เนื้อหาใดละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการและ/หรือฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทมีสิทธิลบเนื้อหานั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

12. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ในระหว่างการใช้บริการ ผู้ใช้บริการอาจกำหนดให้มีการบันทึกการประชุมซึ่งรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการบันทึกการประชุมเกิดขึ้น หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์อยู่ในบันทึกการประชุม ผู้ใช้บริการสามารถออกจากการประชุมดังกล่าวได้  และทุกห้องประชุมจะมีระบบบันทึกรายงานการประชุมแบบอัตโนมัติที่ผู้ที่ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของผู้ใช้บริการ และข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี้

  
บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบของบริษัทตามเงื่อนไขการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับแล้ว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้จัดการประชุม และผู้ร่วมจัดการประชุม สามารถดาวน์โหลดหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นดาวน์โหลดไฟล์บันทึกการประชุมและรายงานประชุมได้ หรือส่งคำร้องขอให้ฝ่ายบริการดึงข้อมูลจากระบบให้ได้

13. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระทำการ ดังต่อไปนี้

(1) ดัดแปลง แยกส่วน ลอกเลียน ย้อนรอยวิศวกรรม หรือกระทำการใด ๆ ในการเข้าถึง Source Codeระบบการให้บริการ

(2) จงใจหรือประมาทเลินเล่อเพื่อระงับหรือขัดขวางระบบการให้บริการ

(3) มีส่วนร่วมในการดำเนินการซึ่งขัดต่อกฎหมาย

(4) ส่งผ่านข้อมูลหรือข้อความใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิของผู้อื่นผ่านบริการ

(5) ใช้บริการในการรับส่งข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ที่เป็นการรบกวนทำร้าย ข่มขู่ ลามกอนาจาร ขัดต่อกฎหมายหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งก่อให้เกิดความรับผิดในทางแพ่ง และ/หรือความผิดในทางอาญา รวมถึงกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(6) อัปโหลดหรือส่งผ่านซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย ขัดขวาง ทำลาย หรือก่อให้เกิดผลกระทบแก่การทำงานของระบบหรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือคัดลอกตัดทอนข้อมูลใด ๆ จากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเครือข่ายอื่น ๆ ของบริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่น

(7) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ หรือใช้บริการไม่ว่าในทางใดเพื่อให้เกิดการทำลาย ระงับ เพิ่มภาระ ทำให้บกพร่อง ทำให้เกิดการแทรกแซงหรือรบกวนการให้บริการเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อเข้ากับบริการหรือระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท

(8) ใช้บริการในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

(9) นำบริการไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รวมทั้งยินยอมหรือให้ผู้อื่นเข้าใช้บริการด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ

(10) ใช้บริการโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การบันทึกหน้าจอ (screen shot) พิมพ์หน้าจอ (print screen) หรือวิธีการอื่นใดอันเป็นการล่วงล้ำสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมหรือโดยไม่มีฐานทางกฎหมายรองรับ

14. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งานฟีเจอร์ (Feature) อื่นใดของบริการเพิ่มเติมจากฟีเจอร์ (Feature) ที่บริษัทให้ใช้งานได้ฟรี (“ฟีเจอร์เสริม”) ผู้ใช้บริการจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อซื้อฟีเจอร์เสริมนั้นจากบริษัท ซึ่งในการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้ใช้บริการและต้องกำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านโดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการให้บริการและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ทำความเข้าใจเงื่อนไขการซื้อฟีเจอร์เสริมโดยละเอียด และการตกลงซื้อฟีเจอร์เสริมให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการซื้อฟีเจอร์เสริมทุกประการ

15. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงซื้อฟีเจอร์เสริมใดแล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานฟีเจอร์เสริมนั้นได้เมื่อได้ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อซื้อฟีเจอร์เสริมดังกล่าวและผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

(1) ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าใช้งานฟีเจอร์เสริมให้แก่บริษัทตามเงื่อนไขการซื้อฟีเจอร์เสริมนั้น เพื่อให้สามารถใช้งานฟีเจอร์เสริมได้และอย่างต่อเนื่อง

(2) กรณีที่ผู้ใช้บริการยังไม่ได้ชำระค่าใช้งานฟีเจอร์เสริมเต็มจำนวน และ/หรือไม่ชำระให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการซื้อฟีเจอร์เสริมนั้น บริษัทมีสิทธิในการป้องกัน และ/หรือการกระทำใด ๆ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานฟีเจอร์เสริมนั้นได้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร

(3) ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิในการใช้งานฟีเจอร์เสริมให้กับผู้อื่น

(4) ผู้ใช้บริการมีสิทธิยกเลิกการใช้งานฟีเจอร์เสริมใด ๆ ได้โดยแจ้งความประสงค์ให้บริษัททราบก่อนถึงวันครบกำหนดชำระค่าใช้งานฟีเจอร์เสริมนั้น ๆและกรณีนี้ บริษัทไม่ต้องคืนเงินค่าใช้งานฟีเจอร์เสริมที่ได้รับชำระมาแล้วแต่อย่างใด

16. ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้และนโยบายทั้งหมดของบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายของบริษัท

17. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทจะใช้มาตรการทางเทคนิคอย่างเหมาะสมในการป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดเผยหรือการเข้าถึงเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม บริษัทจะแจ้งเตือนผู้ใช้บริการในกรณีที่มีการเข้าถึงเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต และบริษัทจะไม่เข้าถึง เปิด หรือประมวลเนื้อหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) มีสิทธิเข้าถึงตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้

(2) ได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

(3) จำเป็นสำหรับการให้บริการ

(4) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

18. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด บริษัทมีสิทธิระงับการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการได้ทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือยกเลิกการให้บริการได้ในทันที และผู้ใช้บริการสามารถยุติการใช้บริการได้ตลอดเวลา

19. บริษัทเป็นเจ้าของและ/หรือเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการเช่น ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และชื่อโดเมนที่มีความเกี่ยวข้องหรือแสดงประกอบกับบริการเป็นต้น (“ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท”)

20. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เผยแพร่ ดัดแปลง จำหน่าย หรือทำซ้ำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าในรูปแบบใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร

21. ผู้ใช้บริการตกลงปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท บริษัทในเครือ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ตัวแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลใด (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่มีผู้อื่นกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ และตกลงจะดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งจะดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาตามที่บริษัทแจ้งให้ทราบด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองทั้งหมดและโดยเร็วที่สุด

22. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ ธุรกิจหยุดชะงัก การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ หรือความเสียหายอื่นใดที่เกี่ยวกับการเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกิดจากการใช้บริการ หรือการไม่สามารถใช้บริการ หรือการจัดให้มีหรือไม่สามารถจัดให้มีบริการทางด้านเทคนิคหรือบริการสนับสนุนอื่นใด

23. บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการมีหน้าที่อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการก่อนเข้าใช้งานและเข้าถึงบริการทุกครั้ง หากผู้ใช้บริการได้เข้าใช้งาน และ/หรือเข้าถึงบริการแต่ละครั้งนั้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการ (รวมทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง) อย่างครบถ้วนแล้ว และตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ (รวมทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ทุกประการ

24. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

25. กรณีผู้ใช้บริการเกิดปัญหาในการใช้บริการ หรือต้องการติดต่อบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทได้ทางอีเมล vroom.support@truedigital.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-700-8011 ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00น. ถึงเวลา 18.00น.